ESP8266 và Firebase

Firebase và ESP8266 có liên quan gì nhau ? Cách để lưu dữ liệu thu thập từ ESP8266 lên database đơn giản có thể truy xuất khắp mọi nơi là gì ? Firebase là gì ? Firebase là một dịch vụ cơ sở dữ liệu thời… Read More