Trong bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu cách để đọc giá trị từ RAM lên, trong bài viết hôm nay mình sẽ thực hiện cách ghi giá trị xuống biến. Vẫn sử dụng đoạn code CubeIDE cũ ở bài số 1 và tiếp tục điều chỉnh thay đổi trên STM32CubeMonitor thôi nha ae

Thêm Widget

Hiện tại không có cách nào để write vào biến, do đó mình sẽ dùng 1 cách khác đó là lấy Node trong write panel widget để làm việc này

Kéo thả write panel vào trong flow editor

  • Click vào write panel node và giữ chuột
  • Kéo thả nó vào flow editor

Chỉnh thuộc tính cho write panel

  • Đúp chuột vào write panel, Group sẽ được set tự động với những gì tồn tại, ở đây UI Group trên dashboard = Chart và Tab sẽ là [Home], bạn có thể tạo nhiều group trên dashboard, và nhiều flow có thể được mở trên flow editor. Nói đơn giản đây là bước sẽ thêm 1 button vào trong dashboard, nói thế cho nó vuông.
  • Click vào "Done" với Name là tùy chọn bạn có thể nhập vào hoặc không

Deploy và quan sát trên Dashboard, bạn sẽ thấy nút write panel được add vào, click thử vài phát cho sướng tí trước khi thêm biến

Thêm biến

Thêm một link nối giữa myVarConfig node và write panel node, phần input sẽ được thể hiện bằng màu cam nha ae

Kích hoạt chức năng "Write"

Làm tiếp một kết nối nữa nối giữa write panel và myProbe_Out, sau khi deploy xong thì ấn nút WRITE sẽ tạo ra một message gửi tới ST-LINK

Monitor

Giờ thì deploy và xem dashboard, sau đó ấn START ACQUISITION, ta sẽ thấy basicCounter trong list của write panel

Tiếp theo ta có thể ghi value vào textbox như hình dưới, sau đó ấn nút Write, kết quả giá trị basicValue sẽ thay đổi theo

Kết

Vậy là ta có thể đọc value cũng như ghi 1 value ta mong muốn xuống dưới kit rồi, giờ thì bạn có thể nghỉ ngơi để chuẩn bị tiếp tục quay lại với phần đọc/ghi vào thanh ghi trên MCU ở bài viết tiếp theo