Mục tiêu

 • Học cách setup UART với interrupt trong CubeIDE
 • Sinh code và sử dụng HAL function
 • Tạo loopback với interrupt

Kết quả

 • Cấu hình UART và sinh code
 • Truyền nhận data qua UART với interrupt
 • Kiểm tra lại kết quả của từng function

Cấu hình

Tạo project

 • Cách làm tương tự như bài hướng dẫn trước File > New > STM32 Project
 • Chân PA9, và PA10 mặc định sẽ được lựa chọn theo với USART1 tương tự như bài UART trước

Cấu hình clock

 • Set clock với tần số tối đa, giống như bài trước

Cấu hình UART

 • Các thông số có thể cấu hình được cho UART là BaudRate,World length,Parity,Stop bits,Data direction, Oversampling tương tự như bài trước luôn

Cấu hình NVIC

 • Chọn NVIC > NVIC > enable USART1 global interrupt

Sau đó generate code bằng cách save lại

Workflow

HAL Library UART với IT receive flow

HAL Library UART với IT transmit flow

Code

 • Viết code trong main.c giữa /* USER CODE BEGIN 2*/và /* USER CODE END 2*/

2 hàm được dùng cho truyền và nhận là

 • HAL_UART_Transmit_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size);
 • HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)

Các bước thực hiện

 • Định nghĩa buffer
 • Gửi và nhận data
 • Kiểm tra callback hoàn thành
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint8_t tx_buff[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
uint8_t rx_buff[10];
/* USER CODE END 0 */
/* USER CODE BEGIN 2 */
 HAL_UART_Receive_IT(&huart1, rx_buff, 10);
 HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, tx_buff, 10);
/* USER CODE END 2 */

/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
{
 __NOP();//test if we reach this position
}
void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
{
 __NOP();//test if we reach this position
}
/* USER CODE END 4 */

Chương trình tham khảo

GitHub - hocarm/STM32F4-Discovery-Tutorial at stm32cubeide_f4
Các ví dụ lập trình STM32F4 Discovery dùng CubeMX. Contribute to hocarm/STM32F4-Discovery-Tutorial development by creating an account on GitHub.