Mục tiêu

 • Cấu hình RTC với interrupt trong CubeMX
 • Tạo RTC project đơn giản với báo thức theo thời gian định sẵn

Kết quả

 • Sử dụng CubeIDE để sinh code RTC
 • Cấu hình RTC với HAL
 • Kiểm tra lại các chức năng của RTC alarm interrupt

Cấu hình

Tạo project

 • Cách làm tương tự như bài hướng dẫn trước File > New > STM32 Project
 • Set Internal Alarm trên Alarm A hoặc Alarm B
 • Set GPIO chớp LED như là tín hiệu thông báo alarm

Cấu hình clock

 • Set clock với tần số tối đa, giống như bài trước

Cấu hình RTC

 • RTC > Configuration > Parameter Setting, nhập thông số tùy vào ý thích của bạn
 • RTC > Configuration > NVIC Setting > Enable RTC alarm A and B interrupt

Save lại và auto generate code thôi

Workflow

RTC có thể được giữ nguyên trong quá trình RESET (chế độ LP ok)

 • Mặc định RTC không được enable
 • Ta cần thêm HAL_PWR_EnableBkUpAccess()__HAL_RCC_RTC_ENABLE() before we trước khi init MX_RTC_Init()

Cấu hình alarm đầu tiên là 1s trong MX_RTC_Init

Tạo RTC interrupt handler và we cấu hình lại Alarm A time với các hàm sau

 • HAL_RTC_AlarmAEventCallback(RTC_HandleTypeDef hrtc)
 • HAL_RTC_GetAlarm(RTC_HandleTypeDef hrtc, RTC_AlarmTypeDefsAlarm, uint32_t Alarm, uint32_t Format)
 • HAL_RTC_SetAlarm_IT(RTC_HandleTypeDef hrtc, RTC_AlarmTypeDef*sAlarm, uint32_t Format)

RTC alarm thông báo thành công bởi LED

 • HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
 /* USER CODE BEGIN SysInit */
 HAL_PWR_EnableBkUpAccess();//enable PWR backup domain access (RTC,BKReg)
 __HAL_RCC_RTC_ENABLE();//Enable RTC. not created by cube because the RTC can run.
 /* USER CODE END SysInit */
 /* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_RTC_AlarmAEventCallback(RTC_HandleTypeDef *hrtc)
{
 RTC_AlarmTypeDef sAlarm;
 HAL_RTC_GetAlarm(hrtc, &sAlarm, RTC_ALARM_A, FORMAT_BIN);
 if (sAlarm.AlarmTime.Seconds > 58)
 {
  sAlarm.AlarmTime.Seconds = 0;
 }
 else
 {
  sAlarm.AlarmTime.Seconds = sAlarm.AlarmTime.Seconds + 1;
 }
 while (HAL_RTC_SetAlarm_IT(hrtc, &sAlarm, FORMAT_BIN) != HAL_OK)
 {
 }
 HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_14);
}
/* USER CODE END 4 */

Chương trình bạn có thể tham khảo tại

GitHub - hocarm/STM32F4-Discovery-Tutorial at stm32cubeide_f4
Các ví dụ lập trình STM32F4 Discovery dùng CubeMX. Contribute to hocarm/STM32F4-Discovery-Tutorial development by creating an account on GitHub.