Vậy là cũng đã đi tới bài cuối của socketIO, trong bài này sẽ là làm một ứng dụng chat với SocketIO và tìm hiểu thêm một chút về cách debug và log chương trình

Ứng dụng chat

Với ứng dụng chat này ta có thể sử dụng nó để chat với nhiều room chat khác nhau. Ta sẽ cho phép user chọn username và cho phép họ chat với tên đó. Đầu tiên sẽ là điều chỉnh file html để request người dùng nhập thông tin vào

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>Hello world</title>
  </head>
  <script src = "/socket.io/socket.io.js"></script>
  
  <script>
   var socket = io();
  </script>
  <body>
   <input type = "text" name = "name" value = "" placeholder = "Enter your name!">
   <button type = "button" name = "button">Let me chat!</button>
  </body>
</html>

Tiếp theo là tạo server để chấp nhận các connection từ client. Cho phpes người dùng chọn username bằng event setUsername. Nếu người dùng tồn tại, chúng ta sẽ phản hồi bằng event userExists , ngược lại sẽ là event userSet.

var app = require('express')();
var http = require('http').Server(app);
var io = require('socket.io')(http);

app.get('/', function(req, res) {
  res.sendFile(__dirname + '/index.html');
});

users = [];
io.on('connection', function(socket) {
  console.log('A user connected');
  socket.on('setUsername', function(data) {
   if(users.indexOf(data) > -1) {
     users.push(data);
     socket.emit('userSet', {username: data});
   } else {
     socket.emit('userExists', data + ' username is taken! Try some other username.');
   }
  })
});

http.listen(3000, function() {
  console.log('listening on localhost:3000');
});

Tiếp tục điều chỉnh lại index.html một chút xíu để gửi username tới server khi người dùng click vào nút, nếu user tồn tại thì sẽ show ra lỗi, ngược lại thì sẽ show ra thông tin đã được chat lên

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>Hello world</title>
  </head>
  
  <script src = "/socket.io/socket.io.js"></script>
  <script>
   var socket = io();
   function setUsername() {
     socket.emit('setUsername', document.getElementById('name').value);
   };
   var user;
   socket.on('userExists', function(data) {
     document.getElementById('error-container').innerHTML = data;
   });
   socket.on('userSet', function(data) {
     user = data.username;
     document.body.innerHTML = '<input type = "text" id = "message">\
     <button type = "button" name = "button" onclick = "sendMessage()">Send</button>\
     <div id = "message-container"></div>';
   });
   function sendMessage() {
     var msg = document.getElementById('message').value;
     if(msg) {
      socket.emit('msg', {message: msg, user: user});
     }
   }
   socket.on('newmsg', function(data) {
     if(user) {
      document.getElementById('message-container').innerHTML += '<div><b>' + 
        data.user + '</b>: ' + data.message + '</div>'
     }
   })
  </script>
  
  <body>
   <div id = "error-container"></div>
   <input id = "name" type = "text" name = "name" value = "" 
     placeholder = "Enter your name!">
   <button type = "button" name = "button" onclick = "setUsername()">
     Let me chat!
   </button>
  </body>
</html>

Giờ ta sẽ thấy thông tin báo rằng username đã đăng ký rồi

SC username is taken! Try some other username.

Khi bạn cung cấp username được phép thì sẽ được đưa tới  message bõ và nút nhấn để gửi message. Vì chưa làm cái này nên sẽ bị stuck tại thông báo như trên  do đó ta phải handle và dẫn message tới client được kết nối bằng cách điều chỉnh file app.js như sau

var app = require('express')();
var http = require('http').Server(app);
var io = require('socket.io')(http);

app.get('/', function(req, res) {
  res.sendFile(__dirname + '/index.html');
});

users = [];
io.on('connection', function(socket) {
  console.log('A user connected');
  socket.on('setUsername', function(data) {
   console.log(data);
   
   if(users.indexOf(data) > -1) {
     socket.emit('userExists', data + ' username is taken! Try some other username.');
   } else {
     users.push(data);
     socket.emit('userSet', {username: data});
   }
  });
  
  socket.on('msg', function(data) {
   //Send message to everyone
   io.sockets.emit('newmsg', data);
  })
});

http.listen(3000, function() {
  console.log('listening on localhost:3000');
});

Giờ thì kết nối thử 2 client vào server và chat thử xem sao, ta chọn 2 client là Tí và Tèo chat hello Tí hello Tèo xem thế nào thôi anh em

Log trên server

listening on localhost:3000
A user connected
A user connected
A user connected
Tí
A user connected
Tèo

Debug và Log

Theo trang chủ của socket.IO thì có một số cách debug cho chúng ta như sau

Cách ok nhất để xem thông tin có hay không là dùng *, thêm đoạn code sau vào trong file package.json

DEBUG=* node yourfile.js

Nội dung của file sẽ giống như sau

{
 "name": "helloworld",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
	"start": "NODE_ENV=dev DEBUG=* node app.js"
 },
 "author": "SC",
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
  "express": "^4.17.1",
  "socket.io": "^2.3.0"
 }
}

Hoặc ta có thể debug trên trình duyệt(cách này thường hay được dùng nhất) bằng cách sau

 • Chuột phải vào trang localhost:3000 trình duyệt chrome
 • Chọn Inspect element
 • Chọn Console tab
 • localStorage.debug = '*'; enter
 • F5 lại trang web

Để xem tất cả debug messages từ the engine socket.io ta thay localStorage.debug = '*'; bằng localStorage.debug = 'engine,socket.io*';

Toàn bộ code của serie này anh em có thể tham khảo ở

hocarm/nodejs-socketio-tutorial
Contribute to hocarm/nodejs-socketio-tutorial development by creating an account on GitHub.

Kết

Vậy là chúng ta đã hoàn thành tất cả các bài học trong series SocketIO rồi, các bạn đã hiểu được sơ bộ cơ bản về socketio, cách làm một ứng dụng với nó và cách để debug lấy thông tin. Coi như hoàn thành mức độ sơ cấp để đủ kiến thức trang bị cho phần tiếp theo đáng mong chờ hơn :D