Tiếp tục sau bài LED và các ví dụ với Energia thì mình giới thiệu với các bạn các ví dụ về lập trình ADC và Serial với TIVA C dùng Energia.

Mình lại tiếp tục đăng lại hình sơ đồ chân của TIVA dùng trong Energia

Đọc giá trị điện áp

Có một điểm lưu ý ở TIVA là độ phân giải của ADC là 12 bit hơn hẳn so với 10 bit của Arduino, đo đó cho chúng ta có thể đọc được giá trị chính xác hơn, trong ví dụ dưới thì chỉ vài dòng lệnh là ta đã có thể đọc được ADC giá trị điện áp một cách nhanh chóng.

Ví dụ sử dụng biến trở kết nối với chân A3 (chân số 18 của TIVA)

//Chuong trinh doc gia tri dien ap cua bien tro
void setup()
{
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
 // put your main code here, to run repeatedly:
 int sensorValue = analogRead(A3);
 //Chuyen gia tri tuong tu(0-4096 tuong ung voi dien ap la 0-3.3V)
 float voltage = sensorValue * (3.3/4096.0);
 //Xuat gia tri doc duoc len man hinh
 Serial.println(voltage);
}

Đọc biến trở điều khiển độ sáng LED

Sau khi đã đọc được giá trị ADC từ biến trở thì ta thử sử dụng các giá trị này để lập trình điều khiển LED xem sao

Ở ví dụ này chuyển sang dùng chân A0(chân 29) và LED xanh chân 40

//Chuong trinh ket hop doc bien tro dieu khien chop tat LED
//Khai bao bien
const int analogInPin = A0;
const int analogOutPin = 40; //Blue LED
int sensorValue = 0;
int outputValue = 0;

void setup()
{
 // put your setup code here, to run once:
 //Cau hinh uart hien thi du lieu
 Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
 // put your main code here, to run repeatedly:
 //Doc gia tri bien tro
 sensorValue = analogRead(analogInPin);
 //Map gia tri nay voi nguong cua gia tri analog out
 outputValue = map(sensorValue,0 , 4096,0,255);
 //Thay doi gia tri cua analog out
 analogWrite(analogOutPin, outputValue);
 
 //In cac gia tri len may tinh
 Serial.print("sensor = ");
 Serial.print(sensorValue);
 Serial.print("\t output = ");
 Serial.print(outputValue);
 Serial.print("\n");
 //Doi 10ms cho den vong lap tiep theo
 delay(10);
}

In bảng mã ASCII

Tiếp tục với giao tiếp máy tính bằng cách in bảng mã ASCII ra màn hình máy tính thông qua terminal có sẵn từ Energia với tốc độ baud là 9600

/*
 ASCII table
 Prints out byte values in all possible formats: 
 * as raw binary values
 * as ASCII-encoded decimal, hex, octal, and binary values
 For more on ASCII, see http://www.asciitable.com and http://en.wikipedia.org/wiki/ASCII
 created 2006
 by Nicholas Zambetti 
 modified 9 Apr 2012
 by Tom Igoe
 modified 25 April 2013
 by Sean Alvarado
---------------------------------------------------
 Yêu cầu phần cứng:
 * TIVA LaunchPad
 
 This example code is in the public domain.
*/
void setup() { 
 //Mở cổng COM để giao tiếp với tốc độ baud 9600
 Serial.begin(9600); 

 // In tiêu đề
 Serial.println("ASCII Table ~ Character Map"); 
} 

// Kí tự đầu tiên trong bảng mã ASCII '!' tương ứng với 33:
int thisByte = 33; 
// Bạn có thể khai báo cách khác như
// int thisByte = '!'; 

void loop() { 
 // Bắt đầu in giá trị

 Serial.write(thisByte); 

 Serial.print(", dec: "); 
 // In giá trị dưới dạng số thập phân đây là định dạng mặc định khi dùng
 // Serial.print() và Serial.println(),
 Serial.print(thisByte); 
 //Dòng lệnh bên dưới sẽ tương ứng là cách khác để in số thập phân
 // Serial.print(thisByte, DEC); 


 Serial.print(", hex: "); 
 // In giá trị dưới dạng số thập lục phân
 Serial.print(thisByte, HEX); 

 Serial.print(", oct: "); 
 // In giá trị dưới dạng số bát phân
 Serial.print(thisByte, OCT); 

 Serial.print(", bin: "); 
 // In giá trị dưới dạng hệ số nhị phân
 Serial.println(thisByte, BIN); 

 // Nếu giá trị cuối cùng là '~' hoặc 126 thì dừng lại: 
 if(thisByte == 126) { // bạn có thể sử dụng cách khác là (thisByte == '~') {
 // Vòng lặp vô tận không làm gì cả
 while(true) { 
  continue; 
 } 
 } 
 // In tiếp các kí tự tiếp theo
 thisByte++; 
}

Sự kiện với Serial

Sau khi đã in đươc giá trị lên máy tính thông qua terminal thì thử lập trình sự kiện với Serial, ở đây có thể xem như là ngắt UART, cứ có dữ liệu tới thông qua chân RX thì sẽ lưu giá trị lại

Trong ví dụ này sẽ thực hiện bắt dòng chữ mình gõ trên terminal, bạn có thể thấy khi mình gõ chữ Hello và ấn enter sẽ hiện ra ngay dòng chữ ở bên dưới.

Lưu ý là chọn newline ngay bên cạnh tốc độ baud 9600 nhé.

/*
 Ví dụ về Serial Event
 Khi có dữ liệu tới thì thêm dữ liệu vào chuỗi và khi 
 nhận được dấu xuống dòng '\n' (newline) thì sẽ in ra chuỗi 
 và dừng quá trình nhận đồng thời xóa chuỗi.
 Chương trình này có thể được sử dụng để nhận tín hiệu GPS
 Created 9 May 2011
 by Tom Igoe
 Modified 24 April 2013
 by Sean Alvarado
-----------------------------------------
 Hardware Required:
 * TIVA LaunchPad
 Lưu ý:
 Chọn trong terminal hiển thị của Energia là newline
 
 This example code is in the public domain.
*/

String inputString = ""; // Khai báo chuỗi lưu các data nhận được
boolean stringComplete = false; // biến thông báo nhận chuỗi thành công

void setup() {
 // Thiết lập cổng COM giao tiếp tốc độ baud 9600
 Serial.begin(9600);
 // khai báo 200 byte cho inputString:
 inputString.reserve(200);
}

void loop() {
 // In chuỗi khi có một dòng mới
 if (stringComplete) {
  Serial.println(inputString); 
  // Xóa chuỗi:
  inputString = "";
  stringComplete = false;
 }
}

/*
 SerialEvent xảy ra khi có dữ liệu trên RX. Chương trình này
 chạy mỗi khi có loop(), do đó nếu sử dụng delay trong hàm loop
 sẽ tăng thời gian nhận phản hồi.
*/
void serialEvent() {
 while (Serial.available()) {
  // Nhận byte mới:
  char inChar = (char)Serial.read(); 
  // thêm byte này vào inputString:
  inputString += inChar;
  // Nếu có kí tự mới là newline, set cờ
  if (inChar == '\n') {
  stringComplete = true;
  } 
 }
}

Bạn có thể thay đổi tốc độ baud 9600 thành 115200 hoặc các tốc độ khác qua dòng lệnh Serial.begin(x); với x là tốc độ baud

Tạm kết

Thế là mình đã giới thiệu xong 2 bài ADC và giao tiếp với máy tính, các bạn có thể thấy là nếu lập trình giống Arduino thì rất đơn giản và không phải mất thời gian để cấu hình nhiều như cách lập trình thông thường.