ESP8266 và OLED LCD

Làm thế nào để kết nối và thử nghiệm OLED SPI với ESP8266 ? Các bài hướng dẫn về ESP8266 I2C có lẽ các bạn đã thấy nhiều trên mạng, số của mình thì không được hên như thế, chỉ có mỗi OLED SPI, thế… Read More